ที่ตั้ง

สถานที่ใกล้เคียง

- สนามบิน


- ดอยสุเทพ

- สวนสัตว์เชียงใหม่

- เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

- อุทยานหลวงราชพฤกษ์

- สนามกีฬา 700 ปี

- เดอะฮาร์เบอร์ เชียงใหม่

- มายาห้างสรรพสินค้า

- เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว

- ทิ้งปารค์

- ถนนนิมมานเหมินทร์

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่